Obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wynika bezpośrednio z zapisów art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. nr 185, poz. 1243 z 2010 r.). Ewidencja dotyczy każdego posiadacza odpadów. Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami.
Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Posiadaczem odpadów nie jest ten kto prowadzi działalność tylko w zakresie transportu odpadów.

 

Ewidencja w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska w gospodarce odpadami obejmuje działalność związaną ze składowaniem odpadów.

 

Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

 

Obowiązki ewidencyjne dotyczą przedsiębiorców:
 • wytwarzających odpady,
 • zbierających odpady,
 • transportujących odpady,
 • odzyskujących odpady,
 • unieszkodliwiających w tym składujących odpady,
 • zagospodarowujących komunalne osady ściekowe.
Ewidencja w zakresie gospodarki odpadami to również:
 • ewidencja dotycząca opłaty produktowej (między innymi ewidencja opakowań, wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów, palet itp.)
 • ewidencja dotycząca produkcji, importu i eksportu opakowań.
Z obowiązku prowadzenia ewidencji wyłączeni są:
 • wytwórcy odpadów komunalnych,
 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.
Celem ewidencji jest zapewnienie kontroli nad wytwarzanymi odpadami, ich obrotem i przekształcaniem w trakcie usuwania do miejsc wykorzystywania lub unieszkodliwiania oraz prawidłowości uiszczonych opłat (opłaty za składowanie odpadów), służy również wymierzaniu kar pieniężnych (opłaty podwyższone za składowanie odpadów) za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami.

 

Ewidencja musi być prowadzona zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, opublikowanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

 

Ewidencję prowadzi się z wykorzystaniem wzorów dokumentów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 249 poz. 1673 z 2010r.):
 • karty przekazania odpadu,
 • karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie. Prowadzący wyłącznie transport odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu.
Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad.

 

Prowadzący wyłącznie transport odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi.

 

Kartę przekazania odpadu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla każdego z posiadaczy, oraz dla transportujących odpady - sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

 

Dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (np. jest osobą fizyczną).

 

Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego transport odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

 

Posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Nie dotyczy to zarządzającego składowiskiem odpadów który jest obowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.

 

Posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.

 

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów albo miejsce zamieszkania lub siedziby transportującego odpady, w drodze decyzji, zobowiązuje posiadacza odpadów lub transportującego odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów, w przypadku gdy zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska będących w jego kompetencjach. Nierzetelność w sporządzaniu zbiorczego zestawienia danych o sposobach gospodarowania odpadami może skutkować karą w wysokości 10000 zł nałożoną przez marszałka województwa. Z moich informacji wynika że urzędy marszałkowskie utworzyły już specjalne komórki do sprawdzania rzetelności tych zestawień oraz poszukiwania firm nieskładających ich w ogóle.

 

Prowadzenie ewidencji nie tylko odpadowej może w zdecydowany sposób ułatwić „życie” w firmie. Co pół roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć właściwemu marszałkowi sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska. Sprawozdania te dotyczą:
 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów,
 • poboru wód np. podziemnych,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowania odpadów.
Oczywiście pewne dane można odczytywać raz na pół roku i będzie dobrze. Jednak w niektórych przypadkach dobrze prowadzić ewidencję albo chociaż mieć „zeszyt” gdzie będą wpisywane określone dane w celu sumiennego ich zbierania. Rzetelność danych będzie skutkować poprawnością sprawozdania i „oszczędnościami” rzędu 10000 zł stanowiących karę za fałszywe dane w sprawozdaniu. Nie będę się tu powtarzał bo pisałem o tym trochę wcześniej przy okazji zbiorczych zestawień danych o gospodarowaniu odpadami przekazywanych marszałkowi województwa.. Od 2012 roku te dane przydadzą się jeszcze w raportowaniu do KOBIZE (Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji powstała z mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130, poz. 1070, z 2009 r. z późn. zm.).
 

KOBIZE - dlaczego dla każdego

 

KOBIZE czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami powstał na mocy ustawa z dnia17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn.zm.). Zadanie nadzorowania całego systemu informatycznego związanego z emisjami powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska.
Krajowy ośrodek (KOBIZE) prowadzi zabezpieczoną krajową bazę danych, która umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska. Do zadań ośrodka należy:
1)wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą";
2)prowadzenie Krajowego rejestru jednostek Kioto;
3)opiniowanie wniosków o wydanie listu popierającego oraz wniosków o wydanie listu zatwierdzającego realizację projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)prowadzenie wykazu projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub listy zatwierdzające;
5)prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji lub projektów wspólnych wdrożeń oraz sporządzanie raportów;
6)sporządzanie raportów i prognoz dotyczących wielkości emisji;
7)opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji lub aktywności oraz metodyki wyznaczania wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca;
8)opracowywanie wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca.

Taki „centralny” sposób zbierania danych pozwoli na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji. Dotychczas dane te były rozproszone w wielu miejscach iw związku z brakiem komunikacji nie dawały się weryfikować.
Do zadań Krajowego ośrodka należy także sporządzanie zestawień informacji i raportów, w szczególności na potrzeby:
1)statystyki publicznej;
2)systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
3)systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych;
4)systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania;
5)sprawozdawczości w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
6)bieżącej oceny jakości powietrza,w tym analiz modelowych.
Krajowy ośrodek może także sporządzać, na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie,inne zestawienia informacji i raporty na potrzeby organów administracji publicznej oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców.

Podmiot korzystający ze środowiska zakłada konto w Krajowej bazie wypełniając formularz rejestracji.Podmioty korzystające ze środowiska na podstawie pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (decyzja o dopuszczalnej emisji) rejestrację i raport miały obowiązek złożyć za 2010 rok. Takie zezwolenia emisyjne wydawane są wyłącznie dla firm posiadających zakład czyli jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, oraz znajdujące się na nim urządzenia. Dla mniejszych podmiotów gospodarczych w latach ubiegłych udostępniono „formularz dla małych podmiotów”. Prawodawca nie rozróżnia dużych i małych zakładów i dlatego każdy korzystający ze środowiska władający przynajmniej jedną instalację wprowadzającą zanieczyszczenia do powietrza w zakładzie składa raport za 2012 rok. Zobowiązane podmioty powinny dopełnić obowiązku sporządzenia i wprowadzenia raportu w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego. Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy dotyczy przy tym podmiotu,który korzysta ze środowiska wprowadzając do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje.
Raport powinien zawierać informacje om.in. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom; środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.
Raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową http://krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu i jest to jedyny prawnie określony sposób wprowadzenia raportu do Krajowej bazy.
Kto nie spełnia warunku utworzenia konta w Krajowej bazie? Jak już pisałem aby stworzyć konto korzystający ze środowiska musi posiadać zakład. Nie spełnia tych wymogów np. firma posiadająca tylko pojazdy (brak instalacji). Podobnie jak podmiot eksploatujący wyłącznie urządzenia (które mogą powodować emisję do powietrza) który nie jest podmiotem władającym zakładem (brak posiadania terenu). Jak widać każdy z tych podmiotów pomimo tego że wprowadza zanieczyszczenia do powietrza (emisja do powietrza) to nie stanowią zakładu w rozumieniu ustawy „Prawo ochrony środowiska”.
Informację jak się zarejestrować znajdziecie Państwo pod adresem:
https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index
Zamieszczona tam instrukcja wypełniania wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie informuje jak utworzyć konto (czyli jak dokonać rejestracji).

Szanowni Państwo jeśli z jakiegoś powodu chcieli byście żebym utworzył konto dla Państwa zakładu to proszę o kontakt i przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu (najlepiej jako .pdf) wypełnionych stron 7-9 powyższej instrukcji.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem