Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach dotyczące sprzedawców.

 

9 obowiązków sprzedawcy prowadzącego handel detaliczny (w skrócie):

 

Obowiązki sprzedawcy względem "urzędów":

 1. Wpisanie się do powiatowego rejestru zbierających odpady bez zezwolenia
 2. Wpisanie się do rejestru GIOŚ jako zbierający zużyty sprzęt
 3. Sprawozdania półroczne do GIOŚ i roczne do Urzędu Marszałkowskiego (wynikają z pkt. 1 i 2)
 4. Handel wyłącznie sprzętem wprowadzających zarejestrowanych w GIOŚ

Obowiązki względem klientów:

 1. Prowadzenie właściwego gospodarowania odpadami
 2. Informowanie o punktach zbierania odpadów sprzętu na terenie gminy, gdzie prowadzona jest działalność handlowa
 3. Przyjmowanie odpadów zużytego sprzętu przy zakupie nowego "na wymianę 1:1"
 4. Współdziałanie ze "wszystkimi" prowadzącymi powszechną edukację ekologiczną klientów
 5. Informowanie klientów o znaczeniu oznakowania "przekreślonego kosza"

Ad.1

Szczegółowe omówienie powyższych obowiązków.

 

Zbierający sprzęt ma obowiązek zarejestrować się w lokalnym starostwie powiatowym ponieważ zbiera odpady bez zezwolenia. Informacje podawane przy rejestracji podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. nr 152 poz. 1734 z 2001r.).
Nie wymaga się rejestracji zbierających baterie i akumulatory o ile są to punkty odbioru (sklepy). W ustawie o bateriach i akumulatorach zbierającymi są firmy posiadające zezwolenia na zbieranie odpadów baterii i akumulatorów.

 

Rodzaje odpadów jakie można zbierać bez zezwolenia oraz warunki jakie trzeba wtedy spełnić określają rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. nr 16 poz. 154 z 2004r.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. nr 136 poz. 965 z 2006r.)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. nr 23 poz. 136 z 2008r.)

Ad.2

Zbierający sprzęt (sklepy i serwisy) składa wniosek o wpis do rejestru GIOŚ przed podjęciem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca działający w kilku zakresach składa jeden wniosek o wpis do rejestru (np. jeśli jest wprowadzającym i zbieraczem).

 

Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do GIOŚ określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru (Dz. U. nr 68, poz. 582 z 2009r.).

 

Wnioski mogą być przekazywane w formie:
pisemnej,
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
elektronicznej, na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (link: http://www.gios.gov.pl/esp/).
Dokument elektroniczny, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z 2001r. z późn. zm.).

 

GIOŚ ma prawo wykreślić z rejestrów przedsiębiorcę w przypadku zakończenia prowadzenia przez niego działalności (wniosek). Wniosek o wykreślenie z rejestru należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności przez przedsiębiorcę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006r.), opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10zł (Cz. I. ust. 53 załącznika)

 

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek
Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
Numer konta 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Tytułem: " Opłata skarbowa za wydanie decyzji"

 

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wykreślenie z rejestru.

 

Zmiana danych
W przypadku zmiany danych przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru.

 

Opłaty
Zbierający nie płacą za wpis do systemu. Wyłącznie wprowadzający finansują działanie systemu rejestrów w GIOŚ.

 

Informacja dla wprowadzających baterie będących przedsiębiorcami zagranicznymi.
Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadzającym baterie lub akumulatory wykonuje obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Jeśli tego nie robi grozi mu grzywna (art. 71 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Ad.3

Sprawozdawczość wymagana od zbierającego zużyty sprzęt:
I. do GIOŚ
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. nr 81, poz. 682 z 2009r.).
Sprawozdanie to składa się w cyklach półrocznych. Za pierwsze półrocze należy złożyć sprawozdanie w terminie do końca lipca danego roku a za drugie półrocze do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.
Jeśli tego nie robi grozi mu grzywna (art. 73 ustawy o zużytym sprzęcie).

 

Dla porównania wprowadzający sprzęt składa następujące sprawozdania (lub w jego imieniu składa je organizacja odzysku):
1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009r. - Dz. U. nr 72 poz. 627 z 2009r.)
co pół roku z tym że za pierwsze półrocze do końca lipca a za drugie półrocze do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwianiu.(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie Dz. U. nr 153, poz. 1226 z 2009r.).
co pół roku z tym że za pierwsze półrocze do końca lipca a za drugie półrocze do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 

3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie Dz. U. nr 153, poz. 1226 z 2009r.).
raz w roku w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 

4. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt.(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu Dz. U. nr 94, poz. 783 z 2009 r.)
raz w roku w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 

5. Sprawozdanie zawierające odrębnie informację dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy o wysokości należnej opłaty produktowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu Dz. U. nr 94, poz. 784 z 2009 r.).
raz w roku w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 

II. do Marszałka Województwa na terenie którego prowadzona jest działalność.
UWAGA: jeśli firma ma oddziały w róznych województwach to każdy Marszałek dostaje sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami na swoim terenie.

 

Sprawozdanie o którym mowa ma bardzo długi tytuł: „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.”
Aktualny wzór sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. nr 249, poz. 1674 z 2010 r.). Sprawozdanie na tym formularzu będzie składane po raz pierwszy dopiero za rok sprawozdawczy 2011.
Wzór sprawozdania za lata 2007-2010 znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. nr 101, poz. 686 z 2007 r.).
Wszystkie sprawozdania tworzone są na podstawie prowadzonych ewidencji sprzętu i odpadów. Roczne formularze zbiorcze należy przesyłać właściwemu marszałkowi do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dane dotyczą.
Każdy posiadacz odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub zbiorczego zestawienia danych, który nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł. (art. 79c ustawy o odpadach)

Ad.4

Handel wyłącznie sprzętem wprowadzających zarejestrowanych w GIOŚ.
Potwierdzeniem wpisu do tego rejestru jest indywidualny numer rejestrowy wpisywany na fakturze od wprowadzającego W celu zapewnienia spójności i ciągłości numeru rejestrowego nadanego z mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z numerem rejestrowym nadanym zgodnie z mocy ustawy o bateriach i akumulatorach oraz wyeliminowania sytuacji, w której przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi rejestr sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest powiązany z rejestrem baterii i akumulatorów.

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcom podlegającym wpisowi numer rejestrowy i pisemnie zawiadamia przedsiębiorcę oraz marszałka województwa o nadanym numerze rejestrowym. Numer rejestrowy ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U nr 141 poz. 1156 z 2009 r.). Numer rejestrowy, składa się z następujących elementów:
I. część dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1) litery E,
2) liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer w rejestrze,
3) liter (dla sprzętu i zużytego sprzętu):
  a) W- w przypadku wprowadzającego sprzęt,
   b) S- w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  c) Z- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania,
  d) P- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania,
  e) R- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu,
  f) X- w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

 

II. część dla baterii i akumulatorów
4) zestaw liter:
* - BW - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory,
* - BP - w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
* - BWP - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory, który jednocześnie jest prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

 

np. numer rejestrowy MAKITA Polska Sp. z o.o. E0001854WZBW
Oznacza:
E - sprzęt elektryczny i elektroniczny;
0001854 - numer kolejny w rejestrze;
W - wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny;
Z - prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu;
BW - wprowadzający baterie lub akumulatory.

 

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt przedsiębiorcy niezarejestrowanego w rejestrze GIOŚ, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

Ad.5

Prowadzenie właściwego gospodarowania odpadami.
Gospodarowanie odpadami to według ustawy o odpadach zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

 

Właściwe gospodarowanie powstałymi odpadami to:
- wpis do prowadzonego przez lokalnego starostę rejestru zbierających bez zezwolenia. Brak wpisu do rejestru naraża na karę wysokości 5000 zł (art. 79b ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpadach).
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów (art. 37 ust. 1.ustawy o zużytym sprzęcie i art. 46 ust. 1. ustawy o bateriach i akumulatorach). Polega to na wydzieleniu miejsca (pojemnika) na dany rodzaj odpadów i nie mieszanie ze sobą różnych rodzajów odpadów. Brak selektywnego zbierania odpadów naraża na karę wysokości 10000 zł (art. 79b ust. 2 pkt. 2 ustawy o odpadach).
- zgodne z prawem zagospodarowanie we własnym zakresie a jeśli to się nie uda przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom (posiadającym stosowne zezwolenia np. na zbieranie, przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów). Niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami naraża na karę wysokości 10000 zł (art. 79b ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o odpadach). - przekazywanie odpadów odbiorcom na podstawie kart przekazania odpadów lub jeśli są to osoby fizyczne a odpady wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z 2006 r. z późn. zm.) na podstawie oświadczeń woli,
- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Brak ewidencji naraża na karę wysokości 10000 zł (art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach).
- posiadanie odpowiedniego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami jeśli jest to wymagane prawem. Przedsiębiorca wykonujący konserwację i naprawy (serwisy) mają obowiązek posiadania zatwierdzonego programu gospodarki odpadami zgodnie z art 17a pkt 1a ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 185 poz. 1243 z 2010r.). Brak zezwolenia naraża na karę wysokości 5000 zł (art. 79b ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach).

 

Zakazane jest prowadzenie działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Prowadzenie takiej działalności (np. "rozkręcanie" sprzętu i oddawanie metalu na złom naraża na karę wysokości 10000 zł (art. 79b ust. 2 pkt. 5 ustawy o odpadach).

 

Ważne: gospodarowanie odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów powinno odbywać się w "pionie". Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 ustawy o zużytym sprzęcie zbierający zużyty sprzęt (sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy) jest obowiązany przekazać nieodpłatnie zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru.

 

Należy pamiętać że od 2011 zmieniają się zarówno karty przekazania odpadów jak i karty ewidencji odpadów. Nowe wzory zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 249, poz. 1637 z 2010 r.)

 

Art. 7 ust 1 zobowiązuje posiadacza odpadów (w tym ich wytwórcę) do postępowania z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 25 ustawy mówi że wytwórca odpadów może przekazywać odpady wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia (np. zbieranie zużytego sprzętu lub baterii i akumulatorów przez sklepy). Zgodnie z art. 36 ust 1, 1a, 2 i 4 wytwórca odpadów, bez względu na to, czy przekazuje odpady innemu podmiotowi, zobowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencję tę prowadzi się z zastosowaniem: karty ewidencji odpadu (prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie) oraz karty przekazania odpadu. (Więcej na ten temat w zakładce EWIDENCJA). Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych tj takich odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych, lub u innych wytwórców odpadów, a które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, lecz nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

 

Karty ewidencji i karty przekazania odpadu przechowuje się przez okres 5 lat nie licząc roku w którym powstały. Art. 37 ust 1 i 3 ww. ustawy zobowiązuje wytwórcę odpadów do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami a następnie przekazania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. (o tym była mowa w ad. 4)

 

Dodatek
W art. 52. ustawy o bateriach i akumulatorach zapisano pewne ulgi w zbieraniu zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Prowadzący miejsce odbioru (sklep, kiosk, itp.) jest zwolniony z obowiązku:
1) uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
3) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w związku ze zbieraniem zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
4) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, przy czym lepiej jeśli już się prowadzi ewidencję innych odpadów, prowadzić również ewidencję baterii i akumulatorów. Po co narażać się na możliwość ukarania za jej brak.

Ad.6

Informowanie o punktach zbierania odpadów zużytego sprzętu na terenie gminy, gdzie prowadzona jest działalność handlowa.
Wymóg ustawy o zużytym sprzęcie:
- dla sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (art. 41 ust. 2)
- dla prowadzących punkt serwisowy (art. 42a ust. 2)
Jeśli tego nie robi grozi mu grzywna (art. 76 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Informacje o punktach zbierania odpadów sprzętu na terenie gminy można uzyskać na stronie internetowej gminy, w programie gospodarki odpadami gminy albo planie ochrony środowiska dla gminy lub osobiście w urzędzie gminy. W przypadku baterii i akumulatorów w sklepie (miejscu odbioru) powinna być wywieszona czytelna i dostępna dla użytkownika końcowego informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w tym miejscu (art. 46 ust. 4 ustawy o bateriach i akumulatorach).

Ad.7

Przyjmowanie odpadów zużytego sprzętu przy zakupie nowego "na wymianę 1:1" oraz baterii i akumulatorów Wymóg ustawy o zużytym sprzęcie dotyczący tylko sprzedawców handlujących sprzętem gospodarstwa domowego (art. 42 ust. 1). Nie ma ograniczeń w przyjmowaniu odpadów sprzętu nie będących sprzętem gospodarstwa domowego. Należy pamiętać że zgodnie z art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu (sklep i serwis) zużyty sprzęt. Jeśli tego nie robi grozi mu grzywna (art. 73).
Serwis musi przyjmować odpady zużytego sprzętu pod warunkiem że naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna (art. 42a ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

 

Ważne: Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt (art. 37a ust 2).
Baterie i akumulatory.
Przedsiębiorcy będący:
- sprzedawcami detalicznymi baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) przekracza 25 m2, (art. 48)
- sprzedawcami hurtowymi (art. 49) baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, (art. 49) lub
- przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (art. 50), są zobowiązani do:
1) przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych bez możliwości żądania zapłaty za ich przyjęcie(nawet przekazując je między sobą
2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub też prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Ad.8

Współdziałanie ze "wszystkimi" prowadzącymi powszechną edukację ekologiczną klientów.
Według art. 58a ustawy o zużytym sprzęcie publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytego sprzętu oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
Publiczne kampanie edukacyjne, powinny uwzględniać informowanie użytkowników w szczególności o:
1) możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
2) metodach prowadzenia selektywnego zbierania;
3) dostępnych dla nich systemach zbierania;
4) ich roli w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Podawanie kosztu gospodarki odpadami (KGO) też jest elementem publicznej kampanii edukacyjnej ponieważ ma uświadamiać klientom że zużyty sprzęt podlega dalszemu gospodarczemu wykorzystaniu (przetwarzanie, odzysk, recykling lub unieszkodliwianie odpadów).
Wprowadzający samodzielnie lub przez organizację odzysku musi prowadzić publiczne kampanie edukacyjne (art. 23a i 58 ustawy o zużytym sprzęcie). Dotarcie do klientów może nastąpić jedynie przez sprzedawców detalicznych, sprzedawców hurtowych oraz prowadzących punkty serwisowe.

Ad.9

Informowanie klientów o znaczeniu oznakowania "przekreślonego kosza".
Znak przekreślonego kosza, którym znakowany jest przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie oznacza jedynie że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. i jest tzw. "sprzętem nowym".
Dyrektywa WEEE (nr 2002/96/EC) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wyjaśnia że wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne sprzedawane na rynku Unii Europejskiej muszą być oznaczone specjalnym symbolem przekreślonego kosza. Symbol ten wskazuje na konieczność selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Składa się on z przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci.
Informacja o znaczeniu symbolu przekreślonego kosza jest również powszechną edukacją ekologiczną klientów.

 

Realizację wszystkich obowiązków wynikających z ustawy zapewnia firma "ABRA".

autor: Adam Karczewski

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem